Cảm nhận học viên

Đánh giá, cảm nhận của học viên đã và đang theo học tại Viện Đào tạo & Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em:

Video cảm nhận của học viên