QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ QTQL.NC2.1.1 – VÀ BIỂU MẪU LIÊN QUAN

 

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

(Bấm để tải về)

BM1 – Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở năm BM2 – Thuyết minh đề cương nghiên cứu đề tài cấp cơ sở
BM3 – Tờ trình về việc xin thành lập hội đồng khkt xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở BM4 – Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở
BM5 – Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở BM6 – Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài kh&cn cấp cơ sở
BM7 – Bản giải trình chỉnh sửa các góp ý thuyết minh đề tài cấp cơ sở BM8 – Tờ trình v/v ra quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
BM9 – Báo cáo định kỳ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở BM10 – Đơn xin gia hạn đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
BM11 – Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở BM12 – Tờ trình về việc thành lập hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
BM13 – Phiếu nhận xét kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở BM14 – Phiếu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở
BM15 – Biên bản họp hội đồng khkt đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở BM16 – Bản giải trình chỉnh sửa các góp ý báo cáo cấp cơ sở
BM17 – Tờ trình v/v ra quyết định công nhận kết quả đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

Tham gia bình luận: