Giới thiệu

I. Thành lập

Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em được thành lập ngày 09/03/2010

Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em gồm có 04 phòng:

♦ Phòng Tổng hợp

♦ Phòng Nghiên cứu Khoa học

♦ Phòng Quản lý Đào tạo

♦ Phòng Thông tin Điện tử

– Số điện thoại: 024 6273 8648

– Email: vncskte@nhp.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

– Tổ chức, quản lý, thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến sức khỏe trẻ em; nghiên cứu dịch tễ học và sức khỏe trẻ em cộng đồng;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ y tế, học sinh, sinh viên chuyên ngành Nhi khoa;

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội nghị khoa học chuyên đề; các lớp học ngắn ngày và sinh hoạt khoa học toàn viện, quản lý và phân phối các sách chuyên đề y học, quản lý Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa.

III. Đội ngũ cán bộ

Viện có 01 Viện trưởng; Cơ cấu của Viện gồm 04 phòng:

 Phòng Tổng hợp: 01 trưởng phòng, 02 nhân viên toàn thời gian, 03 nhân viên bán thời gian (trong đó có 04 Thạc sĩ, 01 Cử nhân, 01 Kỹ sư CNTT);

 Phòng Nghiên cứu Khoa học: 01 trưởng phòng, 04 nhân viên toàn thời gian, 01 nhân viên bán thời gian (trong đó có 01 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ);

 Phòng Quản lý Đào tạo: 01 trưởng phòng, 01 cố vấn chuyên môn, 06 nhân viên (trong đó có 01 PGS, 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 Điều dưỡng CKI, 03 Cử nhân).

 Phòng Thông tin Điện tử: 01 trưởng phòng, 06 nhân viên hợp đồng, 02 chuyên viên (trong đó có 02 kỹ sư CNTT, 03 cử nhân, 02 chuyên viên).

IV. Thành tích nổi bật

– Tập thể Lao động xuất sắc các năm (2011, 2012, 2016, 2017, 2018);

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế các năm (2011, 2018, 2019).

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

– GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm (2010 – 2013);

– GS.TS. Lê Thanh Hải (2013 – 2021);

– TS. Phan Hữu Phúc (2021 – nay).

Tham gia bình luận: